1.- TITULARITAT DEL WEB

El lloc web www.teatredelallotja.cat és titularitat de ZUCAR EVENT, SL (en endavant, ZUCAR EVENT), inscrita al Registre Mercantil de Lleida al volum 1282, foli 88, full número L-25.604 i amb CIF número B-25731787. ZUCAR EVENT és una entitat mercantil que té encomanada, entre d’altres, la gestió de la compra d’entrades dels esdeveniments o espectacles del “Teatre de la Llotja”. El domicili social de ZUCAR EVENT està establert a Lleida (CP 25004), carrer Paer Casanovas, número 12, altell, oficina 1 i amb número de telèfon 973 248 925.

2.- TERMES I CONDICIONS

Aquest lloc web té un caràcter purament informatiu i per a ús personal de l’usuari. L’accés i la navegació a aquesta pàgina web li atorga la condició d’usuari i implica l’acceptació i el coneixement ple d’aquest avís legal. Si no accepta l’avís legal, haurà d’abstenir-se d’accedir al web o d’utilitzar-lo. L’avís legal i/o les condicions del servei podran ser modificades quan ZUCAR EVENT ho consideri oportú o quan es produeixin canvis legislatius o tecnològics. Aquestes modificacions seran vàlides des que es publiquin en aquest lloc web.

3.- CONTINGUTS I PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts que es mostren al web són vigents en la data de la seva última actualització, i ZUCAR EVENT es reserva les facultats de modificar-los, actualitzar-los o eliminar-los en qualsevol moment, sense que això pugui donar dret a cap reclamació o indemnització. ZUCAR EVENT realitzarà tots els esforços per garantir l’accés i la disponibilitat de la pàgina web. L’usuari reconeix que els continguts del web són de titularitat exclusiva de ZUCAR EVENT. Es prohibeix, excepte en cas d’autorització expressa del titular del web, la modificació, descàrrega, transmissió, còpia, reproducció, explotació, comunicació, distribució o transformació dels continguts del lloc web. L’accés al web no implica, en cap cas, que l’usuari tingui dret sobre els textos, missatges, dissenys, logos, codi font, gràfics, imatges, dibuixos, àudio, vídeo, marques, noms comercials o altres signes distintius que apareixen al portal, els drets dels quals corresponen a ZUCAR EVENT o bé a la Fundació “Teatre de la Llotja”. Alguns dels continguts de la pàgina web poden ser descarregats per l’usuari sempre que siguin per a ús privat i sense finalitat comercial.

4.- LINKS ZUCAR EVENT

posa a disposició dels usuaris de la pàgina web una sèrie de “links” a efectes purament informatius. ZUCAR EVENT no assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços cap a altres llocs o pàgines web que es puguin incloure en aquests webs, i és l’usuari qui accedeix, sota la seva responsabilitat, al contingut i en les condicions d’ús que hi hagi en aquests llocs o pàgines web.

5.- RESPONSABILITAT

L’accés a www.teatredelallotja.cat és voluntari i responsabilitat exclusiva dels usuaris. ZUCAR EVENT no es responsabilitza del mal ús que l’usuari pugui fer d’aquest lloc web. Així mateix, ZUCAR EVENT no es farà responsable dels danys i perjudicis que es poguessin derivar de la disponibilitat i continuïtat del funcionament del portal. ZUCAR EVENT no garanteix la inexistència de virus informàtics o altres elements que poguessin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari d’aquest web o dels enllaços, motiu pel qual ZUCAR EVENT no es responsabilitza dels perjudicis que poguessin causar. Està prohibit l’accés al web a menors de 14 anys. ZUCAR EVENT no assumirà cap responsabilitat sobre persones que incompleixin la normativa.

6.- POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, ZUCAR EVENT l’informa que les dades facilitades per l’usuari formaran part d’un fitxer titularitat de ZUCAR EVENT, la finalitat del qual és atendre i gestionar adequadament les sol·licituds de compra d’entrades a través del servei web, així com poder informar i transmetre informació respecte a l’esdeveniment o espectacle per al qual s’hagi realitzat una compra i dels altres serveis i productes que ofereix l’empresa. Així mateix, les dades obtingudes podran tractar-se amb finalitats publicitàries i comercials dels productes i serveis oferts per ZUCAR EVENT. ZUCAR EVENT garanteix la confidencialitat de les dades obtingudes i l’adopció de les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i que evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de conformitat amb la legislació vigent, i es compromet a no utilitzar les dades amb finalitats incompatibles a les indicades i a no comunicar o cedir, llevat de les excepcions legalment previstes, les dades de caràcter personal. L’usuari garanteix que les dades que proporciona són exactes i actualitzades i es compromet a comunicar a ZUCAR EVENT qualsevol rectificació o modificació en aquestes. En el supòsit que faciliti dades d’una o diverses persones, l’usuari es fa responsable de l’acreditació del dret d’informació i del consentiment, de la licitud de la comunicació o cessió i del compliment de les obligacions en matèria de protecció de dades de caràcter personal. L’enviament del formulari emplenat amb les dades implica que l’usuari consent inequívocament el tractament de les seves dades i que, igualment, autoritza de forma expressa l’enviament d’informació comercial, ofertes o qualsevol altre missatge que contingui informació o publicitat de la nostra empresa. L’informem que pot exercir gratuïtament els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el responsable del fitxer, al domicili social o a la següent adreça postal: ZUCAR EVENT, SL Ref.: Protecció de Dades Carrer Paer Casanovas, número 12, altell, oficina 1 25004 – Lleida (Lleida) Els esmentats drets es podran exercir pel mateix afectat, acreditant la seva identitat; pel representant legal, en aquest cas, serà necessària, a més de la identificació de l’afectat, l’acreditació de la representació; o pel representant voluntari, en aquest cas, s’haurà d’acreditar la identitat de l’afectat i la del representant, i s’haurà d’aportar un document que acrediti la representació conferida. En qualsevol cas, la identificació consistirà en uns còpia del Document Nacional d’Identitat o un document equivalent.

7.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions generals s’interpretaran i regiran d’acord amb la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol litigi, controvèrsia o diferència que estiguin relacionats amb l’accés o la utilització d’aquest lloc web, seran competents els jutjats i tribunals de Lleida, i tant ZUCAR EVENT com l’usuari renuncien expressament a qualsevol altre fur que els pugui correspondre. Actualitzat el 07 de novembre de 2012