POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, ZUCAR EVENT l’informa que les dades facilitades per l’usuari formaran part d’un fitxer titularitat de ZUCAR EVENT, la finalitat del qual és atendre i gestionar adequadament les sol·licituds de compra d’entrades a través del servei web, així com poder informar i transmetre informació respecte a l’esdeveniment o espectacle per al qual s’hagi realitzat una compra i dels altres serveis i productes que ofereix l’empresa. Així mateix, les dades obtingudes podran tractar-se amb finalitats publicitàries i comercials dels productes i serveis oferts per ZUCAR EVENT. ZUCAR EVENT garanteix la confidencialitat de les dades obtingudes i l’adopció de les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i que evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de conformitat amb la legislació vigent, i es compromet a no utilitzar les dades amb finalitats incompatibles a les indicades i a no comunicar o cedir, llevat de les excepcions legalment previstes, les dades de caràcter personal. L’usuari garanteix que les dades que proporciona són exactes i actualitzades i es compromet a comunicar a ZUCAR EVENT qualsevol rectificació o modificació en aquestes. En el supòsit que faciliti dades d’una o diverses persones, l’usuari es fa responsable de l’acreditació del dret d’informació i del consentiment, de la licitud de la comunicació o cessió i del compliment de les obligacions en matèria de protecció de dades de caràcter personal. L’enviament del formulari emplenat amb les dades implica que l’usuari consent inequívocament el tractament de les seves dades i que, igualment, autoritza de forma expressa l’enviament d’informació comercial, ofertes o qualsevol altre missatge que contingui informació o publicitat de la nostra empresa. L’informem que pot exercir gratuïtament els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el responsable del fitxer, al domicili social o a la següent adreça postal: ZUCAR EVENT, SL Ref.: Protecció de Dades Carrer Paer Casanovas, número 12, altell, oficina 1 25004 – Lleida (Lleida) Els esmentats drets es podran exercir pel mateix afectat, acreditant la seva identitat; pel representant legal, en aquest cas, serà necessària, a més de la identificació de l’afectat, l’acreditació de la representació; o pel representant voluntari, en aquest cas, s’haurà d’acreditar la identitat de l’afectat i la del representant, i s’haurà d’aportar un document que acrediti la representació conferida. En qualsevol cas, la identificació consistirà en uns còpia del Document Nacional d’Identitat o un document equivalent.